ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА АДВОКАТ – КЛИЕНТ

В статията ще откриете няколко кратки дефиниции, относно взаимоотношенията адвокат – клиент.

Адвокатът трябва да предоставя компетентно представителство на своя клиент. Компетентното представителство изисква познаване на правото,  умения, отдаденост и вникване в казуса на клиента.

Адвокатът трябва да следва етичните стандарти при работа с клиентите. Адвокатът следва да има съответната правна подготовка за да представлява клиента в конкретния казус. Дори и да не работи по казуси свързани с обичайната му практика, адвокатът не следва да иска заплащане за подготовката си по конкретния въпрос.

Адвокатът трябва да изпълнява задълженията си съвестно и своевременно и трябва да общува откровено с клиента.

Един от най-критичните елементи от професионалната отговорност е запазване на конфиденциалност на цялата информация относно представителството на клиента, както и избягването на представителство на други лица с различни интереси с тези на клиента.

Въпросите около конфиденциалността и забраната за конфликт на интереси илюстрира цялата комплексност на правилата уреждащи отношенията адвокат – клиент. Адвокатът от адвокатска кантора не трябва да представлява не само клиенти с интереси, които са в противоречие с интересите на клиентите му, но не трябва да представлява клиенти с интереси, които са в противоречие с интересите на клиентите на адвокатската кантора. Например адвокатът не може да представлява ответника, ако друг адвокат от адвокатската кантора представлява ищеца. Адвокатската кантора може да представлява интереси противоположни с тези на бивш клиент, ако адвокатът представлявал клиента не работи повече в кантората. Кантората обаче не може да представлява интереси противоположни на тези на бивш клиент, ако някой от останалите адвокати притежава конфиденциална информация за случая относно конкретен правен въпрос по въпросния случай на клиента. Но ако такава конфиденциална информация стане публично известна, кантората няма пречка да представлява други клиенти с противоположни интереси.

Адвокатът изпълнява няколко функции в отношенията си с клиента, включително и функцията на съветник. Като съветник, адвокатът предоставя съвети, които могат да се отнасят до въпроси извън правото, включително морал, икономика, обществени и политически отношения, които са от значение за казуса на клиента. Адвокатът може да бъде медиатор между няколко клиента, но само при условие, че всеки клиент е съгласен и медиацията може да се осъществи без да се засегнат ангажиментите на адвоката към всеки един клиент.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment