Имате нужда от адвокат?

Всеки, който иска да бъде адвокат и да работи като такъв в България, освен задължителното образование, трябва да отговаря и на още някои изисквания.

Трябва да има юридическа правоспособност, да бъде издържал изпит пред Висшия Адвокатски Съвет и да има стаж като адвокат, поне 5 години. Освен това, всеки който иска да бъде адвокат, трябва да притежава морал и професионализъм. Има още условия. Той не може да е бил осъждан и лишаван от свобода, заради умишлено престъпление, няма право да ръководи търговско дружество, както и да работи като държавен служител на трудов договор.

Трябва да е здрав психически, да не е частен съдебен изпълнител или нотариус, лишен от права. Не може да е разследващ полицай или магистрат, който е бил уволнен дисциплинарно, освен в случаите, когато са минали повече от 2 години от тогава. Наложително е да е член на адвокатска колегия. В България има 27 такива, като всяка от тях се намира в съдебните райони на окръжните съдилища. Възможно е да има повече от една адвокатска колегия в един областен център, но това става само с разрешение на Висшия Адвокатски Съвет. Адвокатската колегия представлява юридическо лице, съставено от адвокатите, вписани в него.
Висшият Адвокатски Съвет всяка година свиква Общо събрание на всички адвокати в страната. На него се представляват всички адвокатски колегии, като е възможно 40 адвоката да бъдат представени от един. Заседанието може да се състои, ако има 2 / 3 кворум, или ако той не бъде достигнат до един час от обявения първоначално, без значение колко присъстващи има. Общото събрание избира управленските органи на ВАС, прави преглед на отчетите на съвета и ги приема, както на контролния съвет, така и на дисциплинарния съд. Административните органи на ВАС се избират за период от 4 години, като всеки може да бъде избиран за не повече от два последователни мандата.
Често, хората докато говорят, споменават думите „адвокат” и „юрист”. Тези термини са много добре познати на всички, като вторият от тях е с по-обширно значение.

Почти всеки знае, че всеки адвокат трябва да бъде юрист, но много не знаят, че не всеки юрист е адвокат. Има съдии, нотариуси, прокурори, които са юристи. В професионалните сдружения присъстват най-вече юристи.
Всъщност, думата „юрист” е вид образователен ценз, а не наименование на дадена професия. Когато един юрист е адвокат, тогава този термин започва да придобива професионално значение, тъй като той практикува адвокатска професия. Всеки един студент може да придобие юридическа правоспособност, според законите на България. Това може да стане, след като вземе изпити в юридически факултет и след изпит в Министерството на правосъдието.

По този начин, той може да практикува юридическа професия, но не може да стане адвокат. За да започне практика като адвокат, юристът трябва да спази условията на Закона за адвокатурата, а името му да присъства в някоя Адвокатска колегия, които са разделени на регионален принцип.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment