Всичко за пожарогасителите

Пожарогасителят е активно устройство което се използва за гасене или ограничаване на малки пожари, най-често в аварийни ситуации.

Не е предназначен за гасене на големи пожари и такива, които изискват намесата на пожарните служби. Пожарогасителите са необходими дори ако помещението е снабдено с автоматични спринклери, тръбопровод и маркуч или други стационарни съоръжения за защита. Обикновено пожарогасителят е под формата на червена цилиндрична бутилка, съдържаща агент под налягане, който може да бъде освободен, за гасене на огъня.

Съществуват различни видове пожарогасители, предназначени за гасенето на различни горими материали. Можем да ги делим на возими инсталации или преносими пожарогасители, на автоматични или механични пожарогасители, но всички те най-често са разделени на три групи:

  • Водни и водопенни пожарогасители — те са проектирани да гасят пожари клас А (твърди горящи и тлеещи материали). При използването на специални добавки към водата, могат да се използват за гасене и на пожари клас В (течни запалими вещества).
  • Свъглероден диоксид — тези пожарогасители гасят пожари клас B, C и особено такива, възникнали в електрически съоръжения и инсталации (клас Е).
  • Πpaxoви пожарогасители — използват се като основно средство за гасене на пожари от клас A (твърди горящи и тлеещи вещества), клас B ( горящи течности ) и клас C ( горящи газове ).

Всички зачислени на дежурство пожарогасители подлежат на техническо обслужване.

Безопасност е състоянието на защитеност на жизненоважните интереси на личност, организация, предприятие, общество от потенциално или реално съществуващи заплахи.

Обикновено осигуряването на безопасността се изразява в спазване на съвкупност от правила за предовтратяване на аварии и спасяване на живота на хората.Икономиката на всяка държава се определя от три основни направления на икономическа дейност – промишленост, селско стопанство, транспорт и съобщения. Тези основни направления за да могат нормално да извършват своите функции трябва да бъдат подсигурявани от противопожарни врати и системи, както и квалификация на кадрите, работа с пожарогасителни средства и средства за първоначално пожарогасене. В тази връзка най-голямо влияние оказва правилното използване на пожарогасители. За да бъде противопожарната защита на една компания на високо ниво, трябва да бъде направено посещение от специалист по Пожарна Безопасност. Фирма “ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД разполага с опитни професионалисти, преминали курс за техническо обслужване и презареждане на всички видове пожарогасители – прахови, водни, водопенни и пожарогасители с въглероден двуокис. Анализите сочат, че най-много пожари възникват от незнанието на хората как да задействат пожарогасителите в точния момент.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment