Фотоволтаичните инсталации – за повече енергия за хората

Екологичните и енергийни предизвикателства и ангажименти на 21 век водят по естествен път до производството и употребата на фотоволтаични инсталации, за нуждите на промишлеността и домакинствата. Функцията на фотоволтаични инсталации е да преобразуват слънчевата енергия директно в електрическа. Това е революционен способ за добиване на алтернативна енергия, както от гледна точка на екологията, така и на икономиката. Фотоволтаичните инсталации намаляват замърсяването, ограничават разхода на енергия и увеличават производителността.

 

Съвсем естествено е човечеството да се насочи към природосъобразни и неизчерпаеми източници на енергия като фотоволтаични инсталации, за да задоволява своите постоянни и растящи нужди. А какъв по-подходящ източник на енергия от слънцето? Щом растенията черпят живителна сила благодарение на слънчевата светлина, защо да не го правим и ние хората, защо да не подхранваме икономиката с нея. Ефектът от развитието и масовото приложение на фотоволтаични инсталации е многоаспектен – икономическа ефективност, диверсификация на източниците на енергия, повишаване на енергийната независимост, намаляване на вредните емисии.

 

Фотоволтаичните инсталации могат да работят в мрежа с други системи или самостоятелно. Тази им гъвкавост, съчетана с ефективността и природосъобразността им, ги превръща в технология с огромен потенциал за развитие. Надеждите са в бъдеще проектите за създаване на фотоволтаични инсталации да привличат все повече инвестиции и да провокират създаване на все по-съвършени технологии.

 

Диференциацията на фотоволтаичните инсталации ги обособява в две основни групи системи – Мрежови фотоволтаични системи и автономни фотоволтаични системи.

 

Мрежовите фотоволтаични системи са част от цялата електрическа мрежа и работят паралелно с нея. Те преобразуват постояннотоковата мощност в променливотокова, посредством инвертор. След преобразуването, електроенергията автоматично се отдава в електромрежата и отива към консуматорите.

 

Специфичното за автономните фотоволтаични системи е, че те функциониратнезависимо от елмрежата. За целта получената от фотоволтаичните модули постояннотокова енергия се съхранява в акумулаторна батерия. Това позволява енергията да се отдава към консуматорите само при необходимост от захранване. В такъв момент става преобразуване на натрупаната в батерията енергия в променливотокова. Автономните фотоволтаични системи са много подходящи за осигуряване на електроенергия там, където няма възможност за централно електрозахранване.

 

Според специалисти в областта заради нарастването на цената на електроенергията можем да очакваме много скоро, че автономните фотоволтаични системи да станат средство за намаляване разходите на домакинствата. В бъдеще може да се окаже, че инвестицията в такава фотоволтаична система ще се възвръща сравнително бързо от спестените разходи за електроенергия. Това е доста интересна и перспективна технологична и бизнес възможност, привлекателна заради енергийната ефективност и независимост.

 

Всичко казано дотук е мотив за преференциално субсидиране на проекти по изграждане на фотоволтаични инсталации. Европейският съюз започва все повече да вижда ползата им, изразена в съчетанието от постигане енергийна ефективност и намаляване на вредните емисии. Това съчетание създава стимул за приоритетно финансиране и реализиране на много дейности, основани на употребата на фотоволтаични инсталации.

 

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment