Застраховки „Отмяна на пътуване“

Застраховки „Отмяна на пътуване“
Застраховки „Отмяна на пътуване“ са доброволни и покриват риска „Отмяна на пътуване“ поради причини, независещи от Застрахования и непредвидими към момента на сключване на полицата. В случай на отмяна на пътуване се възстановяват разходи, представляващи невъзстановими суми, заплатени предварително от Застрахования.
Невъзстановими суми представляват –  предварително платена сума във връзка с туристическо или бизнес пътуване, която не може да бъде възстановена като разход от страна на туроператора, хотелиера, превозвача и др. Застраховат се български и чуждестранни граждани за платени от тях резервации или предплатени пътувания, организирани и предоставени от лицензиран туроператор.

Застраховките са предназначени за физически лица, на възраст до 80 години към датата на сключване на застраховката, в добро здравословно състояние, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване на територията на Република България или чужбина.

Покрити рискове:
„ЗД Евроинс” АД възстановява разходи, определени като невъзстановими, в случай на отмяна на пътуване поради някоя от следните, независещи от Застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката, причини:

• Внезапно заболяване, злополука или смърт на Застрахования.
• Внезапно заболяване, злополука, налагащи стационарен или домашен режим на лечение, или смърт на близък роднина на Застрахования.
•  Материални щети в жилището на Застрахования или помещенията, в които развива търговска, професионална или производствена дейност, в резултат на пожар, кражба чрез взлом или стихийни бедствия, чиято сериозност налага неговото присъствие там.
• Стачки в транспорта, които не са били известни и очаквани в момента на сключване на застраховкат.а
Застраховката задължително се сключва в деня на резервацията и направено първо плащане (авансово или пълно) на пътуването.

Застрахователна сума или лимит на отговорност
Лимитът на отговорност за всяко застраховано лице представлява цялата цена на пътуването, независимо дали към момента на сключване на застраховката се плаща част или пълната цена на пътуването.
При групова застраховка, лимитът на отговорност задължително е еднакъв за всяко едно от застрахованите лица от групата и се определя в лева или евро.

Застрахователна премия:
Застрахователната премия се определя в зависимост от застрахователната сума на застраховките, съгласно действащата тарифа на „ЗД Евроинс” АД към момента и зависи от периода, за който се сключва застраховката.

Начин на плащане: Еднократно при сключване на застраховката.

Срок на действие:
Застраховките може да бъдат сключени за период от минимум 3 дни до 365 дни и влизат в сила в деня на сключване на полицата

Застраховката се сключва и влиза в сила задължително в деня на извършено първо плащане на направената резервация за организирано пътуване. Ако е направена резервация, без да е извършено плащане, застраховката се сключва в деня на първото плащане /независимо дали е платена част или цялата сума/.

Крайната дата на застрахователното покритие е датата на начало на пътуването.

  • За повече информация по тези застраховки и конкретни оферти се обърнете към Zastra.bg

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment