Прехвърляне на дружествени дялове – какво е нужно?

Бизнес и финанси

Прехвърлянето на дялове е често срещана процедура при функционирането на търговските дружества (ООД, ЕООД). Процедурата обикновено се осъществява по метода на покупко-продажба, а в много по-редки случаи и посредством дарение или замяна.

За да бъде цялостният процес по прехвърляне и придобиване на дружествени дялове изпълнен правилно и в съответствие със законовите изисквания, е необходимо:

  • да се подготви определен набор от документи, отговарящи на съответните изисквания, както и да се заплатят дължимите държавни такси;
  • прехвърлянето следва да се впише в Търговски регистър (ТР) към Агенцията по вписванията (АВ).

Тук ще разгледаме по-подробно тези два аспекта:

Документи и изисквания към тях за осъществяване прехвърляне на дялове

Процедурата стартира след като бъде получено искане от страна на дадено лице за придобиване на дружествени дялове от ООД/ЕООД. Заявлението (молбата) следва да се подаде до управителя на съответното търговско дружество, като същото декларира, че приема условията на дружествения договор.

Това изискване отпада, в случай че лицето, придобиващо дружествени дялове, е част от ООД-то и би искало да придобие дялове от друг съдружник.

Общото събрание (ОС) на ООД или едноличното решение на собственика на ЕООД са компетентните органи за вземането на решение дали лицето ще придобие, или не исканите дялове. Решението се узаконява с писмен протокол от ОС на ООД, съответно решение на собсвеника на ЕООД.

Сред задължителните клаузи, които следва да присъстват в съдържанието на протокола, са:

  • Съгласие от страна на съдружника, който прехвърля дяловете си на друго лице – съдружник или трето лице (външно лице, желаещо да придобие собственост);
  • Съгласие от страна на ОС на ООД или собсвеника на ЕООД съответното лице да придобие собственост във фирмата с придобиването на определен дял;
  • Всички тези промени да бъдат отразени в дружествения договор на ООД или учредителния акт на ЕООД.

Между страните, осъществяващи прехвърляне на дялове, се подписва договор за покупко-продажба. Неразделна част от същия е нотариалната заверка на подписите и съдържанието му. Договорът отразява стойността на прехвърлените дялове, както и продажната им цена, заплащана от купувача.

Какво е необходимо, за да се отрази прехвърлянето на дружествени дялове в Търговския регистър?

За да бъде законово регламентирано прехвърлянето на дружествени дялове, промяната задължително се вписва в ТР на АВ. За целта във ведомството се подават заявление по образец А4 и прилагате гореспоменатите документи, заедно с:

  • Попълнена декларация за липса на изискуеми и неизплатени възнаграждения по трудови правоотношения, както и задължения към бюджета;
  • Декларация за истиността на заявените обстоятелства;
  • Документ за платена държавна такса;
  • Ако процедурата се осъществява от адвокат или друго лице, промените могат да бъдат вписани само при наличие на заверено пълномощно.

Процедурата по прехвърляне на дялове е твърде сложна, за да бъде изпълнена от човек без юридическо образование и конкретно познания в областта на дружественото и търговско право. В случай че се наложи да извършвате подобна процедура, ви препоръчваме да се обърнете към фирма за правни и счетоводни услуги за получаване на професионално съдействие.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment