Любопитно за пожарната безопасност

Безопасност е състоянието на защитеност на жизненоважните интереси на личност, организация, предприятие, общество от потенциално или реално съществуващи заплахи.

Обикновено осигуряването на безопасността се изразява в спазване на съвкупност от правила за предовтратяване на аварии и спасяване на живота на хората.Икономиката на всяка държава се определя от три основни направления на икономическа дейност – промишленост, селско стопанство, транспорт и съобщения. Тези основни направления за да могат нормално да извършват своите функции трябва да бъдат подсигурявани от противопожарни врати и системи, както и квалификация на кадрите, работа с пожарогасителни средства и средства за първоначално пожарогасене. В тази връзка най-голямо влияние оказва правилното използване на пожарогасители. За да бъде противопожарната защита на една компания на високо ниво, трябва да бъде направено посещение от специалист по Пожарна Безопасност. Фирма “ПОЖАРНА ТЕХНИКА“ ООД разполага с опитни професионалисти, преминали курс за техническо обслужване и презареждане на всички видове пожарогасители – прахови, водни, водопенни и пожарогасители с въглероден двуокис. Анализите сочат, че най-много пожари възникват от незнанието на хората как да задействат пожарогасителите в точния момент.

 Икономиката на всяка държава се определя от три основни направления на икономическа дейност – промишленост, селско стопанство, транспорт и съобщения. Тези основни направления за да могат нормално да извършват своите функции трябва да бъдат подсигурявани от противопожарни врати и системи, както и квалификация на кадрите, работа с пожарогасителни средства и средства за първоначално пожарогасене. В тази връзка най-голямо влияние оказва правилното използване на пожарогасители. За да бъде противопожарната защита на една компания на високо ниво, трябва да бъде направено посещение от специалист по Пожарна Безопасност. Фирма “ПОЖАРНА ТЕХНИКА“ ООД разполага с опитни професионалисти, преминали курс за техническо обслужване и презареждане на всички видове пожарогасители – прахови, водни, водопенни и пожарогасители с въглероден двуокис. Анализите сочат, че най-много пожари възникват от незнанието на хората как да задействат пожарогасителите в точния момент.

            В случая ще разгледаме транспортните системи и осигуряването на пожарна защита и пожарогасители в различните видове транспорт.

Първо – сухопътни /наземни/ транспортни системи. В това направление определящи са железопътния и автомобилен транспорт.

Второ – воден транспорт в направления морски и речен транспорт, както и фериботни превози, които могат да транспотират железопътни и автомобилни транспортни средства т.е. обслужват сухопътните транспортни системи.

Трето въздушен транспорт.

 Делът на железопътния транспорт в превоза на пътници и товари за последните години  в Р България непрекъснато намалява, но се явява по – икономически изгоден и предпочитан. Неговите предимства се изразяват във  възможността за транспортиране на големи количества товари и пътници и по- високото ниво на сигурността. Освен това има предимства и в екологично отношение , тъй като транспортните средства се задвижват предимно с електрическа енергия. При железопътния транспорт се използват различни видове пожарогасители. За защита на купето се използва прахов пожарогасител 6кг., за защита на двигателя на локомотива се използва пожарогасител с въглероден двуокис, тъй като пожарогасителя с газ не поврежда апаратурата, за разлика от праховите пожарогасители. Пожарогасителите, които се използват за пожарогасене във локомотиви и влакове трябва да бъдат проверявани и презареждани всяка година съгласно наредба Iз-2377 на МВР. През последните години наредбите, касаещи оборудването на различните видове обекти, според предназначението им претърпя промени. За всеки вид помещение съгласно последните промени на наредба Iз-1971 се определят различни видове пожарогасители и тяхното количество.

На второ място ще разгледаме автомобилен транспорт и изправността на пожарогасителите в различните автомобилни превозни средства.

Автомобилният транспорт увеличава непрекъсното дела си и постоянно се усъвършенства в направлението бързина и сигурност на превоза на пътници и товари. Недостатък на този вид транспорт се явява по- голямата зависимост от климатичната обстановка и вредните последици за екологията. Автомобилния транспорт се явява основен замърсител на атмосферата и причинител на парниковия ефект. Възможността от възникване на пожари в автомобилите, автобусите и т.н. е голямо поради различни фактори.

Пожарогасителите осигуряват безопаснотта на пътниците, возещи се в автомобилите. Най-подходящи пожарогасители за всички видове автомобили са пожарогасители 1кг. прахови. В някои случаи се закупуват прахови пожарогасители от 2кг. за осигуряване на по-голяма пожарна безопасност и гасене на по-голямо огнище. Фирма “ПОЖАРНА ТЕХНИКА“ ООД произвежда пожарогасители с гасително вещество прах – подходящи за всички видове автомобили, бусове, автобуси и т.н. Пожарогасителите се продават с една година гаранция съгласно изискванията на противопожарните наредби.

Пожарогасителите във водния транспорт.

Водният транспорт е най- икономичен и дава възможност въпреки по-ниската си скорост да се транспортират на далечини  разстояния по- големи количества продукти от всички видове  и по- голям брой пътници. Този вид транспорт се характеризира и с по- голяма сигурност. При осигуряване на пожарогасители на кораби и други видове плавателни съдове е от съществена важност да бъдат съобразени всички изисквания. Пожарогасителите за кораби например трябва да притежават MED сертификат от сертифициран орган като пожарогасителите трябва да бъдат тествани съгласно стандарта за всички видове носими пожарогасители – EN3-7.

На трето място е въздушният транспорт.

 Той се характеризира главно с най- високата скорост, но с ограничени възможности по отношение на обема на транспортираните товари и пътници.

Надеждността на всички изброени видове транспорт основно зависи от пожарогасителите и системите, осигуряващи безопасността.

С увеличаването на обема на транспортните връзки във всички направления се увеличава и броя на инцидентите в това число и възникналите пожари. Статистическите данни за последните пет години потвърждават този извод в световен мащаб и за нашата страна.

Пожарите водят нерядко до значителни материални и човешки загуби, което изисква насочване на вниманието  към противопожарната защита, като елемент на безопасността и в това число всички видове пожарогасители.

В първа част са разгледани теоретичните аспекти на проблема – общо устройство  на пожарогасителите и приложението им в различните видове транспорт.

При действащия подвижен железопътен състав е направен анализ на активните и пасивни средства за пожарна защита и осигуряването на пожарогасители за намаляване рисковете от запалвания.

Проучени и анализирани са възможностите за прилагането на нови /иновационни/ системи за пожарна защита.

Извършена е статистическа обработка и анализ на възникналите пожари в транспортни средства  и са посочени относителните дялове на подвижния железопътен състав по години за периода от 2002 г. до 2013 г. година, като за представяне на резултатите е използван графичен метод. Анализирани са причините за възникване на пожарите и пожарогасителите, както и тяхното ползване.

            Оборудването на локомотивите с пожарогасители е било направено преди доста години. През годините пожарогасителите не са били качествено обслужвани, поради липса на достатъчно средства. Това влияе върху безопасността на пътниците и предпазването на живота им.

            Основна цел на фирма „ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД е осигуряването на пожарна безопасност в търговски сгради, складове, летища, детски градини и училища, обслужване на пожарогасителите в големите Мол центрове на територията на цялата страна. Дружеството ни произвежда всички видове пожарогасители според най-високи стандарти.

Производството на пожарогасители и правилната им употреба помагат за осигуряване на пожарогасители за всички обекти в страната. Пожарогасителите спасяват животи!

            За да бъдат спазени изискванията на наредба Iз-1971  за сътроително-техническите правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при пожар трябва да се обърне сериозно внимание на средствата за пожарогасене – пожарогасители, обслужването на наличните пожарогасители в обекта, правилната поддръжка на пожарогасители и пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации и не на последно място – проверка на обекта за наличието на пожарни врати и брандмауери, разделящи складови площи от офисна част в обекта.

            За да бъде обезопасен даден обект е необходимо да бъде направен проект още в начално фаза на строителство. В това число противопожарните врати заемат основно място в пожарната безопасност за сгради, търговски центрове, складови площи и т. н. Пожароустойчивите врати трябва да отговарят на EN1634 – 1 съгласно действащите противопожарно норми. Всички врати, които се монтирани и не отговарят на тези изисквания на ЕС трябва да бъдат подменени с нови, притежаващи съответните сертификати. Пожарните врати трябва да бъдат с антипаник устройство и лост, ако вратата е по пътека на евакуацията, в преграждаща брандмауер стена. Много често не се обръща внимание на пожарната защита на конкретен обект, а чак след като е възникнал пожара.

            Проверяващите органи трябва да следят стриктно за изпълнение на противопожарни норми като например гледат маркировката на пожарните врати – дали производителя е сложил метална пластина с указани дата на производство и оторизиран представител. Фирма ‘’ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД произвежда всички видове пожароустойчиви врати съгласно изискванията на наредба Iз-1971. От голямо значение за много обекти за пожарните врати трябва да се предвиди автомат за самозатваряне, ако врата се отваря повече от 50 пъти на ден.

            Противопожарните врати, които предлагаме са с цвят РАЛ7035 , стандартен сив, със специални панти със самозатваряне и ъглова каса. За по специфични обекти се произвеждат и специални щок каси с цел избягване на строителни и довършителни работи.

За осигуряване на пожарната безопасност строежът трябва да е проектиран и изпълнен по такъв начин, че в случаите на възникване на пожар:

1. да е осигурена устойчивостта на конструкцията за определен период;

2. да са предвидени мерки за ограничаване разпространяването на огъня и дима в строежа;

3. да са предвидени мерки срещу разпространяването му към съседните строежи;

4. да са осигурени условия обитателите да могат да напуснат строежа или да бъдат спасени с други средства;

5. да са създадени условия за безопасен достъп на спасителните екипи;

6. да са осигурени условия за защита на собствеността на населението.

(2) Осигуряването на безопасност в случай на пожар се смята за удовлетворено, когато сградата е проектирана и изпълнена при спазване на:

1. изискванията за съответните класове на функционална пожарна опасност на строежите;

2. минималната огнеустойчивост на конструктивните елементи и изискваните класове.

За осигуряване на пожарната безопасност на строежите строителните продукти от обхвата на Директива 89/106 на Съвета на Европейската общност от 21 декември 1988 г. за уеднаквяване на законите, наредбите и административните разпоредби на страните членки по отношение на строителните продукти се придружават от документите по Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр., бр. 3 и 9 от 2007 г.; изм., бр. 82 от 2008 г.). Пожарогасителите, които законово са произведени и пуснати на пазара в държави – членки на Европейския съюз, и в Турция, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се ползват за целите на тази наредба, когато техните характеристики осигуряват еднакво или по-високо ниво на безопасност спрямо изискванията, определени в наредбата.

Съществуват нови технически решения в инвестиционното проектиране, разработени в съответствие с изискванията на други национални нормативни актове и стандарти за проектиране и се прилагат след приемането им от експертен съвет към Главна дирекция “Пожарна безопасност и спасяване” – МВР (ГДПБС – МВР), при условие че с тях се осигурява изпълнението на минималните изисквания, определени в наредбата.

            Връзката между обслужването и поддръжката на пожарогасители , както пожароустойчивите и пожарни врати става неизбежно тъй като всеки един от тези продукти намаляват възможността за възникване на пожар.

            За тази цел фирма „ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД предлага най-високо ниво пожарна безопасност, пожарни врати, пожарогасители, обслужване и поддръжка. Всички продукти са сертифицирани и притежават становища за допустимост на територията на Р.Б.

            Изберете нас– ние спасяваме животи….спасете и Вие!

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment