Доброто осветление – показатели и изисквания

Една осветителната уредба трябва да осигурява добро виждане без опасност за повреждане на зрението. Тя може да бъде изпълнена със светодиодни LED крушки, енергоспестяващи лампи, лампи с нажежаема спирала и други. За целта трябва да са спазени изискванията по редица показатели, характеризиращи осветлението на обекта.

Осветеността трябва да е достатъчна за осигуряване на необходимата яркост на работната повърхност.

Осветеността се измерва с луксметри. Състоят се от селенов фотоелемент и магнитоелектрически измервателен механизъм, който показва осветеността направо в lх (луксове). Спектралната чувствителност на селеновия фотоелемент не се различава много от тази на окото и затова той е обективен измерител на осветеността. Лукс-метрите за измерване на изкуствено осветление са с обхвати 0-100 и 0-1000 lх. При измерването светлочувствителният елемент трябва да се разполага успоредно на повърхността, чиято осветеност се измерва.

Изключително важен фактор е равномерността на осветлението. Колкото добре и да разсейва светлината едно осветително тяло, осветяваната площ винаги е различно осветена на различните места. Затова, когато се говори за осветеността на една площ, се разбира средната й стойност. Това е целият светлинен поток, който пада върху площта, разделен, е големината й. За преценка на равномерността са от значение максималната и минималната осветеност в разглежданата площ.

Равномерността на осветлението зависи от големината на осветената площ, от броя и вида на осветлителните тела, както и от разположението им.

Важен фактор е и постоянство на осветеността. Осветеността може да се мени по време, например поради изменение на напрежението. Доброто осветление изисква тези промени да стават или много бързо, за да не бъдат възприети от окото, или да са под 5%. Периодичното, пулсиране на светлинния поток с удвоената честота на тока (като-при флуоресцентните лампи) не е забележимо за окото, но създава условия за стробоскопичен ефект.

Остротата на сенките не бива да е голяма. Засенченото място трябва да има осветление поне 20% от осветлението, което би имало, ако се отстрани засенчването, т.е. засенчването може да бъде най-много 80% от осветлението на работното място не може да се иска да е напълно без сенки, защото се загубва релефността. Най-малкото засенчване е 20%.

Блясък не бива да има нито направо от осветителното тяло, нито чрез отражение, защото заслепява очите.

Съвременните електрически източници на LED осветление имат такава яркост, че почти всички заслепяват при непосредствено гледане към тях.

Един много съществен параметър, който често е пренебрегван от потребителите, когато закупуват светодиодни или енергоспестяващи крушки е цветът на светлината. Желателно е цветът на електрическата светлина да не се отличава или слабо да се отличава от дневната светлина. Това изискване донякъде се задоволява чрез луминесцентните и LED лампи с “дневна светлина”.

Координирането на разните осветления трябва да е такова, че те да не си пречат, а да се допълват целесъобразно. Използването в едно помещение на лампи с различни светлинни спектри, например LED, луминесцентни и с нажежаема жичка, не е желателно.

Всяко замърсяване на осветителните тела намалява силата на светлината. При силно замърсяване излъчваната светлина може да се намали дори наполовина.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment