Превключвателите са надеждни устройства, които защитават всяка ел инсталация от токов удар

May 2, 2014 | Автор: | Публикувано в Друго

Днес всяка една жилищна, административна или промишлена сграда има електрическа инсталация. Електрическата инсталация служи за подаване на електроенергия до съответните абонати. Ел инсталацията е своеобразна „кръвоносна” система, която е жизнено важна за функционирането на битовия и обществен живот. Всяка електроинсталация се задейства от ел табло, което служи за подаване, контролиране и отчитане на изразходваната електроенергия. Електрическата инсталация се дели на така наречените токови кръгове. Това е така, защото всяко едно жилище или офис има своя електрическа инсталация. Локалната ел инсталация служи за подаване на електричество във всяка едно помещение. Затова електрическата верига на инсталацията се разделя на отделни токови кръгове. Всеки токов кръг служи за захранване с ток на определена стая или помещение. Знаем, че захранването на стаите и помещенията с ток става посредством електрически ключове. Електрическото осветление може да се включва и съответно изключва. Това означава, че посредством специални устройства, може да се включи или прекъсна съответната електрическа верига. Тези устройства се наричат превключватели. Известно е, че всяка електрическа инсталация може да се повреди от токов удар в следствие на претоварване. Ролята на всички превключватели е да защитят инсталацията от претоварване. Днес са познати различни видове превключватели. Много електроуреди в бита, както и в производството имат свои електрически превключватели. Обикновено ел веригите с по-ниско напрежение се обслужват от ръчни превключватели. Електроуредите с по-ниска мощност също се включват и изключват посредством такива превключватели. Електрическите системи в по-големите промишлени предприятия, където мощностите са много високи се обслужват от така наречените автоматични прекъсвачи, или автоматични превключватели. Ръчните превключватели, които се използват главно в бита са електромеханични устройства, при които посредством специален ключ може да задейства или прекъсне захранването с ток на една електрическа инсталация. Това са известните на всички електрически ключове за включване или угасване на осветлението в една стая. Автоматичните превключватели са по–сложни електромагнитни устройства, наречени релета. Те автоматично задействат или спират една електрическа верига при поява на късо съединение и претоварване. Всъщност, ролята на всички видове превключватели е да защитят една електрическа верига от претоварване при различни аварии и късо съединение. По-мощните електродвигатели се задействат от така наречените пакетни гърбични прекъсвачи-превключватели. Често пъти в различни ел системи се използват стопяеми предпазители, чиято функция е да поемат високото напрежение при претоварване, така че да не се повреди цялата електоинсталация. Тези прекъсвачи при токов удар се стопяват и изгарят. В много редки случаи се налага да се ремонтират и обикновено трябва да се заменят с нови. При автоматичните превключватели това се избягва. При високо напрежение и претоварване на системата, една електрическа верига включва друга, резервна посредством автоматични релета-превключватели. В индустрията се използват такива комутационни системи от прекъсвачи-превключватели, които автоматично защитават от сериозни повреди всяка електрическа верига.

Превключватели –

http://www.dts-ups.com/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_16_102