ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТИТЕ И ПРАВНИТЕ ФИРМИ И СДРУЖЕНИЯ В СЪЕДИНЕНИЕТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

Отговорност на партньорите, ръководителите и надзорните адвокати:

Партньор в правна фирма и адвокат, който индивидуално или заедно с други адвокати притежава управленски функции в правната фирма, следва да направи необходимите усилия за да осигури спазването на Правилата на професионалната етика от всички адвокати във фирмата.

Адвокат имащ директни надзорни функции над друг адвокат следва да осигури спазването на Правилата на професионалната етика от този адвокат.

Адвокатът ще бъде отговорен при евентуално нарушаване на Правилата на професионалната етика от друг адвокат, ако той е партньор в правната фирма в която провинилия се адвокат практикува или има директни надзорнически функции над провинилия се адвокат и е знаел за поведението му по време, когато последиците биха могли да бъдат предотвратени или вредата намалена, но не е предприел съответно необходимите мерки за предотвратяване на вредите.

Отговорност от подчинен адвокат

Адвокатът е задължен да спазва Правилата на професионалната етика, независимо, че неговите действия са подчинени на друго лице.

Адвокат, който е подчинен не е в нарушение на Правилата на професионалната етика, ако той действа в съответствие с основателните разпореждания на надзорния адвокат по спорен въпрос на професионалната етика.

Отговорност относно действия на лица, които не са адвокати

По отношение на лица, които не с адвокати, но са служители в адвокатска фирма важат същите правила за носене на отговорност, като за адвокатите служители във фирмата.

Професионална независимост на адвоката

Адвокатът или правната фирма, ако тя е поела случая не е задължена да поделя адвокатски хонорар с лица, които не са адвокати освен случаите когато адвокатът или правната фирма включи лице, което не е адвокат в компенсаторна схема в зависимост от изхода на конкретно дело.

Адвокатът няма право да практикува право в нарушение на правилата на правната професия на своята юрисдикция.

Адвокат имащ право да практикува в друга юрисдикция на Съединените Щати и който не е лишен от права, може да предоставя правни услуги на временен басис в юрисдикцията съвместно с други адвокати имащи право да практикуват в нея.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment