Колко са важни документите при облагането с ДДС?

Изрядното водене на документацията във Вашето счетоводство е една от основните предпоставки да нямате неприятности с данъчните органи. Всичко трябва да е проследимо и доказуемо или според използвания в Закона за данък върху добавената стойност термин – да има надеждна одитна следа. Важно условие за това са не само да подадените верни декларации и протоколи и спазването на сроковете и условията за съхранение по Закона за счетоводството. Необходимо е да спазвате и редица други принципи, които биха Ви помогнали при провеждането на евентуална данъчна ревизия. Такива са:

  • Да водите всеки вид Ваша стока или услуга по възможност по отделно. Ако към дадена група стоки имате няколко подвида, водете ги поотделно. Аналитичното счетоводство е трудоемко, но дава доста по-ясна представа на това, което е влязло и излязло от фирмата Ви, и съответно по-надеждна одитна следа.
  • Да събирате всички транспортни и пътни листове, декларации от получателите по Вашите доставки, че са ги получили, и всякакви други доказателства за извършването на определена доставка. Презастраховането често би Ви спестило излишни главоболия.
  • Да се снабдявате периодично с проверка на номера на Вашите партньори за регистрация по ДДС. По възможност дори за всяка сделка – особено ако сделките Ви са периодични. Една разпечатка към момента на сделката би Ви спестила доста, ако например се окаже, че Вашият партньор се е дерегистрирал в някакъв по-късен момент.
  • При анулирането на фактури да спазвате стриктно всички изисквания на закона и правилника. При анулирането на електронни фактури – да имате документ, с който да можете да докажете, че получателят е уведомен за извършеното анулиране и се задължава да не съхранява екземпляр.
  • Да четете правилника и закона при всяка корекция на документация. Правилата са различни и не разчитайте на спомените си. В някои случаи трябва да уведомите компетентния орган – например при грешен размер на частичния данъчен кредит за предходни данъчни периоди.

Още много разяснения за воденето на изрядна документация можете да откриете на специализирания портал ДДС за счетоводители. В него ще намерите подробно разписани практически коментари с множество примери и съвети. Ако имате специфичен казус, на който търсите решение, можете да погледнете и в раздел ДДС казуси, в който са събрани над 70 отговора на въпроси, затруднили Ваши колеги.

Специализиран портал за счетоводители!
Специализиран портал за счетоводители!
Директория за статии Blogomania.org
Add a comment