КОИ СМЕ НИЕ, ПОГЛЕДНАТИ ОТ КОСМОСА?

………………………И ВИДЯНИ ОТ ЕДИН КОМПЮТЪРЕН ИНЖЕНЕР

Пясъците на времето засипват делата човешки.
Само големите постижения остават видими за кратко.
Като жалони по пътя, изминат от Човечеството.
Къде води този път? Кой го създаде? За какво?

Добрата формулировка на проблема е
първата половина на неговото решение.
…….………………………..Шега на инж. Трифонов

…..Ние вероятно сме създадени по космически проект, разработен от инженери от по-горния космически етаж. Сигурно сме първата им реализация и поради това са направили проектантска грешка. От материала на белтъчните коацервати в първичният океан са създали направо огромните тромави динозаври, които вероятно са били замислени като подвижни складове с енергийни запаси за захранване на първият примитивен белтъчен компютър (мозъка). Тъй като тези създания не са отговаряли на техния проектантския замисъл, то се е наложило да ги заменят с нещо по-работоспособно и топлокръвно и да създават последователно подобрени модели на белтъчния компютър.

11025138_1405157819792700_5713282985771737417_n

…..Нека не избързваме с обвиненията за грешки на колегите от по-горния космически етаж. Те несъмнено са разработили технология за “оживяване” на белтъците, но може-би са имали проблеми с ТЕОРЕТИЧНИТЕ предвиждания относно “живите” реализации на новосъздадената от тях сложна ДНК-програма. Поради това се е наложило нейното ПРАКТИЧЕСКО тестване “на живо”. И така в тестовата фаза са се появили студенокръвните чудовища и останалите примитивно изработени животински и растителни форми, характерни за онази начална епоха. В хода на изследванията им ДНК-програмата е била усъвършенствана и след множество подобрения се е появил варианта Homo sapiens. А безбройните летящи, пълзящи и плаващи животни и насекоми вероятно са създадени за комплектоване на подходяща за реализацията на проекта им биосфера от техни инженери чрез генератори за случайни реализации.

11034167_1405154633126352_8892245692226110055_n
………………Колегите са тествали “на живо” създадената от тях ДНК-програма.
На фотоса: при последователна промяна настройките на ДНК-програмата с една мярка са се получавали белтъчни реализации под формата на динозаври със съответно увеличаващи се размери.

…..Tяхната основна цел вероятно е човешкият мозък с възможности за творческа дейност. И малко неудобно е да се предполага, че той се е появил от космическия хаос чрез безбройни случайни реализации на сляпата “природа”.
…..Може би ние им трябваме за промяна на процеса, водещ до гравитационен колапс, който ще стерилизира Галактиката и това ще унищожи и тях. Поради това те подготвят мащабна защитна операция с наше участие.

10930076_1405172999791182_1933033981525718982_n
На фотоса: Временни експериментални белтъчни реализации при тестването “in vivo” на новосъздадената ДНК-програма.

…..Ако това е така, то ние сме първите разумни създания (а възможно е – и единствените) на нашия космически етаж в Галактиката и поради това сме в най-напреднал стадии на развитие. Напразно подслушваме Космоса за сигнали от други цивилизации. Ако има други цивилизации на този космически етаж, те вероятно са в по-примитивен стадии на развитие и нямат технически възможности и енергиини ресурси за излъчване на подходящи информационни сигнали.
…..Възможно е преди нас да са създавали на Земята и други пробни цивилизаци, които не са били одобрени от тях и са delete. Следите от тях са изгубени през милиардите години. Възможно е и ние да изчезнем поради мераците и болните мозъци на сбъркани човеци и след нас “боговете” да създадат по-добри реализации на ДНК. Вероятно на тях не им трябват ДВА ФАЙТОНА ЕЛИТНИ КОНСУМАТОРИ, наивно изживяващи се, че именно те са богопомазаните гениални мислители и владетели на света. Колегите от по-горния космически етаж очевидно си имат достатъчно мозъци и притежават мощ от друго космическо ниво, които ние можем да опознаем до нивото, което ни разрешат нашите създатели. По-вероятно им трябват милиарди интелигентни и обучени изпълнители за работа в необятния Космос. Чрез нагоните за размножаване на Homo sapiens именно това са закодирали в ДНК, където за тази цел и размножаването ни е предвидено да става по изключение непрекъснато, без периоди на разгонване, както това става при всички останали представители на биосферата.
…..Контакти с колегите вероятно не можем да осъществим поради неизвестни на нас разлики в пространствените и времеви параметри за различните космически етажи. Те имат такава възможност, но тази технология на нас не е известна и ще можем да я разработим по тяхно внушение когато нашето развитие завърши примитивния стадии, в който сме понастоящем и ако това им е необходимо.
…..От техническа гледна точка е интересна технологията, която те са използвали за създаване на космически обект, подходящ за реализация на подобен проект. Теоретично има няколко възможности за появата на планетата Земя на избраната от тях орбита в подходящата планетарна система и безопасен за белтъчни реализации космически район. Във всички случаи те очевидно не са намерили съществуващ космически обект, отговарящ на техните изисквания. Планетата Земя вероятно се е появила на сегашната орбита след като е бил отстранен от този планетарен район друг съществуващ, но неподходящ обект, създаващ рискове за сблъсък със Земята. Космическият обект вероятно е бил взривен на малки парчета и отхвърлен на орбита, безопасна за Земята.

10376728_1401308230177659_1529780675990648865_n

…..Една от възможностите за появата на космическият обект Земя е било наличието му в планетарната система на Слънцето, но на друга орбита, възможно – с по-малко енергийно захранване от звездата или повишена плътност на звездното облъчване. В такъв случай, с цел да се инсталира на избраната орбита, за корекция на масата на обекта е възможно да са използвани добавки на метали към огнетечната материя, подходящо дозирани до влизането му в изчислената орбита. Полученото тежко метално ядро на планетата е създало и необходимата за белтъчните реализации радиационна защита чрез геомагнитните полета. Трудно е да се уточни коя е била основната цел: корекцията на масата или радиационната защита, но са постигнати и двете.
…..Друга възможност за появата на Земята на сегашната орбита е използването на подходящ за целта съществуващ обект в друга звездна система и транспортирането му до разчистената орбита в планетарната система на Слънцето.
…..И една по-малко вероятна възможност: синтезиране на подходящ материален космически обект на разчистената орбита чрез използване енергиийните ресурси на техният космически етаж.
…..Коя технология са използвали зависи от техните възможности за достъп и управление на енергийни ресурси. А е възможно да са използвали и друга, непозната на нас, за създаване на космически обект с наличие на достатъчно водни ресурси и атмосфера с кислородни и азотни съставки, подходящ за реализация на проекта им.
…..Интересен е и начина, който използват за ускоряване развитието на отглежданата от тях нова цивилизация. Чрез подходящ наклон на земната ос към плоскостта на орбитата те са предизвикали появата на годишни сезони в умерения пояс на планетата, който е най-благоприятен за съществуване на разумните белтъчни реализации. Появата в този умерен пояс на сезона Зима, обаче, е бил възприеман като природно бедствие за новите създания и ги е принуждавал да използват благоприятните възможности на другите три годишни сезони за подготовка на битови условия, необходими им за оцеляване по време на задаващото се природно бедствие. Очевидно, в случая колегите са използвали принудата като средство за ускоряване развитието на земната цивилизация, тъй като вероятно изпълняват график със срокове за подготовка на замислената от тях космическа операция.
…..И друг интересен момент от космическото им строителство: от гледна точка на съвременните ни възможности операцията по наклоняване остта на космически обект до предварително изчислен ъгъл спрямо плоскостта на орбитата му е твърде сложна. Възможно е те да са използвали добре прицелен удар по планетата с друг подходящ за целта космически обект, като са използвали изчисления в четириизмерна координатна сиситема. Ако успеем да уточним координатите на нулевата точка на използваната от тях координатната система, ще получим по-точни представи за вида и мащабите на космическото им строителство и следователно – за техните възможности.
…..Що се отнася до вероятностите от космическа катастрофа с нашата планета трябва да имаме предвид, че те ще имат грижата да ни запазят, защото сме им необходими за замислената от тях космическа операция и изобщо за това, за което са ни създали. Ако преценят, обаче, че тази земна цивилизация не притежава необходимите за тях качества, те могат да я заличат и без космически катастрофи, а чрез допускане на самоунищожаване. Възможно е това да се е случвало със създадени подобни земни цивилизации и преди – през отминалите милиарди години – от които няма как да намерим следи, изгубени във времето.
…..Малко вероятно е ние да участваме в космически операции в сегашния ни вид на белтъчни конструкции. Белтъчният материал ще трябва да бъде заменен с други материали, устойчиви на космическите условия, възможно – и в друго агрегатно състояние. А транспортирането и комуникациите в космоса ще трябва да осъществяваме в режим on line независимо от разстоянията в светлинни години.
…..Тези проблеми вероятно са решени в проекта и ако е необходимо, решенията ще ни бъдат подсказани когато му дойде времето.
———————————–
…..Тази бележка е коментар на публикация в Google+. Първоначалният съкратен вариант виж в https://plus.google.com/u/0/103376314281217462484/posts

____________________________________________________________________

11947959_1459120341063114_5589964253401989428_o

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment