Кога се използват геодезически услуги

Т. нар. геодезически услуги са част от науката геодезия, която се занимава с измерването, заснемането и картографирането на земната повърхност. Необходимост от геодезия е имало още при древните египтяни. След разливането на водите на Нил и оттеглянето им е трябвало по някакъв начин да възстановяват границите на залетите от вода имоти. Геодезията има пет основни части – висша геодезия, която изследва формите на Земята и работи с координати на точки, по-големи от 500 км; равнинна геодезия – изучаваща площи, по-малки от 500 кв. км.; инженерна геодезия – геодезически услуги, свързани с проектирането и строежа на инженерни и строителни обекти; и космическа геодезия. Едни геодезически услуги представляват широк набор от дейности, свързани главно с инженерната геодезия. Обикновено те включват трасиране, геодезическо заснемане, проектиране и кадастър.

С трасиране се означават геодезически услуги, които се извършват върху някакъв терен и с цел да нанесат някакви имотни граници, проекти, свързани с изграждането на населените места, изграждане на сгради или инженерни съоръжения. Има различни методи за такива геодезически услуги. Точността им зависи от характера на трасираното съоръжение, от взаимното разположение на отделните части. Например при монолитното строителство допустимата грешка може да бъде 10 мм, при стоманени конструкции – 3 мм, а при определяне на имотни граници до 300мм.

Всички тези геодезически услуги трябва да се извършват от правоспособно лице – дипломиран геодезист. При трасирането на конструктивните елементи на сграда е необходимо да се знаят и маркират точните разстояния, както са по проект. Правоспособно лице извършва и трасиране по оси, трасиране на пътни съоръжения, трасиране на сгради.

Към геодезически услуги спада геодезичното заснемане. Всеки архитектурен , строителен или градоустройствен план започва с прецизно геодезично заснемане. То дава истинското състояние на нещата, намалява риска от грешки и подобрява качеството на проектантската дейност. Геодезически услуги по заснемане се използват в широк кръг от дейности в строителството, като се започне с проекта за изграждане на дадена до издаване на нотариалния акт.

Във връзка със строителните работи са необходими проектиране и издаване на екзекутивни анализи. Тези геодезични услуги се извършват пак от дипломиран геодезист. Един от тези проекти е за вертикално проектиране – това е разположението на сградата върху даден терен, задаването на т.н. кота нула и разположението на останалите площадки, също и отводняването на терена.

Геодезически услуги се ползват при изработването на подробен устройствен план ПУП, най-често при промяна на предназначението с цел застрояване. Според закона за кадастъра и имотния регистър има 3 вида недвижим имот – сгради, поземлени имоти и самостоятелни помещения в сградата. Кадастралните карти непрекъснато се изменят, като се допълват, поправят се грешки или непълноти.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment