Какво се случва с „Гражданска отговорност” при продажба на автомобила?

Застраховка „Гражданска отговорност” е специален вид договор. Той се нарича алеаторен, което означава, че срокът на застраховката може да изтече без да е настъпило събитието. Потребителите на „Гражданска отговорност” не получават сумата, ако застрахователното събитие не настъпи.

Ясната ситуация на началото

„Гражданска отговорност” е задължителна у нас, както и в повечето страни по света. Това означава, че всеки, който притежава и управлява автомобил, трябва да закупи такава полица. В противен случай подлежи на големи глоби, които могат да бъдат наложени от пътна полиция. При повторно нарушение може да се стигне до много големи суми.

Законодателните органи са категорични, що се отнася и до продажбата на автомобила, който има застраховка „Гражданска отговорност”. Изглежда това е материя, която не е позната на масовия потребител на „Гражданска отговорност”.

С колко стъпки се продава автомобил?

При продажбата на автомобила се предполага, че трябва да бъдат предприети няколко конкретни стъпки. На първо място, трябва да се сключи специален договор за покупко-продажба. Това е документ, който може да се представи пред застрахователната компания, която е издала полицата по „Гражданска отговорност”. Листът хартия може да се счита за документ, само когато е проверен и подпечатан от нотариус.

Продавачът на автомобила и държател на полицата за „Гражданска отговорност” трябва да уведоми всички органи за регистрацията на автомобила. Това е процедура, която обикновено се извършва в КАТ. Всички тези действия се завършват с издаването на ново свидетелство за регистрация на автомобила.

Какво се променя?

Според определението на Застрахователния кодекс, „Гражданска отговорност” сключва лице, което има застрахователен интерес от полицата. Със смяната на регистрацията това се променя и продавачът на автомобила вече няма застрахователен интерес за „Гражданска отговорност”. От друга страна, законът е категоричен, че застраховката не може да бъде прекратена предварително.

Задълженията на продавача

Продавачът на автомобила е задължен от закона да предостави всички документи, които са необходими на новия собственик. Това включва полицата за „Гражданска отговорност”, контролния талон и т.н.

Двете заинтересувани страни са длъжни да уведомят застрахователната компания за промяната в регистрацията на автомобила. Това трябва да се направи в седемдневен срок. Документът е обикновена молба, която може да се напише със свободен текст.

Какво правят застрахователите?

Застрахователните компании също са разработили план за действие. Купувачът на автомобила трябва да представи оригинала на полицата. При промяна на собствеността те са в състояние да създадат допълнителен документ към застрахователния договор. Той се нарича анекс. Той служи за прехвърляне на правата на застраховката „Гражданска отговорност” към новия собственик. Тя запазва оригиналните дати на валидност.

Оставащи суми на застраховката и какво се прави с тях?

В някои случаи потребителите избират да платят застраховката на вноски. В този случай, ако двете страни заедно не са уведомили застрахователната компания за промяната в собствеността, то само продавачът е длъжник за сумите. До окончателното прехвърляне на правата по застраховка „Гражданска отговорност” двете страни са платци на солидарен принцип.

Застраховката има много особености, от които потребителите рядко се интересуват. Причината за това е, че такива ситуации са рядкост. Въпреки това се случват и всеки трябва да се постарае да придобие възможно най-много знания в това отношение.

За да намерите най-добрите цени за застраховка Гражданска отговорност, посетете ezastrahovane.bg

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment