Какво е нужно, за да бъде една корабна агенция надежден партньор?

March 12, 2014 | Автор: | Публикувано в Друго

Що е то корабна агенция? Какъв е наборът от услуги, които добрата корабна агенция трябва да осъществява? Какво е нужно, за да бъде една корабна агенция надежден партньор? На тези въпроси ще се опитаме отговорим.

Днес, в условията на пазарна криза, затруднения изпитват всички оператори на пазара, подобна е и ситуацията с корабните агенции. За да бъде успешна и просъществува на пазара, всяка корабна агенция трябва да обслужва достатъчно на брой кораби, като предварително сключи договори със съответните корабопритежатели. Собствениците на кораби, с които съответната корабна агенция сключва договори и които представлява, обикновено са чуждестранни компании. След сключването на договор фирмата действа от името и за сметка на корабособственика, докато плавателният съд е в наши води.

Добрата корабна агенция е надежден партньор, тук на място, който познава добре местното законодателство и е „на ти” с местните пристанищни, общински и митнически власти. Та нали именно тя урежда цялата съпътстваща документация и формалности докато корабът е на кей в наши води. Нали именно тя работи с пристанищната администрация,  митницата, чужди корабни компании, летища, гари, бюро по труда, транспортни компании, собственици на техника и складови бази.

Отговорностите на истинската корабна агенция започват още с навлизането на съответния плавателен съд в наши води. Тя е тази която трябва да му осигури надеждна навигация и кей, където да акостира. Впоследствие отново тя урежда всички документални „подробности” по престоя на кораба и екипажа. В това число при нужда съдейства за издаване и подновяване на паспорти и урежда визи.

Добрата корабна агенция е в непрекъснат и тесен контакт с капитана на кораба. Ако е нужно подсигурява провизии за екипажа, горива и др. Ако са предвидени товаро-разтоварни дейности, осигурява подходящ за целта док. Ако корабът е претърпял повреда, урежда формалностите по извършването на съответните кораборемонтни дейности. Ако поради непредвидени обстоятелства отпадне член на екипажа, осигурява своевременно съдействие за замяната му с нов. Тя е в състояние да откликне при нужда независимо дали става въпрос за изпълнителен или  команден състав. Неин представител присъства на входящата и изходящата контрола.

Всяка корабна агенция като юридическо лице е посредник при възникналите спорове от трудово-правен, икономически и търговски характер. Комплексната й дейност налага високи изисквания пред служителите й. Тяхната професия изисква опит, широки познания и е много отговорна. Те трябва да са не само висшисти, познаващи основните нормативни и законодателни актове и Закона за търговско корабоплаване, но да бъдат и комуникативни и с добра езикова подготовка (водещ в случая е английския език). Обикновено съвременната корабна агенция предпочита за свои служители завършилите специалност международни икономически отношения – www.frachtimpex.com/bg/korabna-agenciya.html