Как се използват осцилоскопите?

Осцилоскопите са устройства, които се използват, за да се визуализира честотата на вълната. Уредите могат да са наистина полезни в много различни дейности, както в областта на науката, така и на инженерните дейности. Осцилоскопите са най-ефективни, когато става дума за визуализация на сигнал, който се повтаря или бавно се променя с течение на времето. Първите приложения на осцилоскопите обикновено са да се опростят формите на вълните до сигнали.

Осцилоскопите обикновено се продават окомплектовани с всички части, от които се нуждаете, за да ги използвате. Това означава, че трябва да имате сонди, благодарение на които сигналът постъпва в уреда. Освен това, производителите прилагат и книга с инструкции, които могат да бъдат изключително полезни.

В началото

Свържете сондите към уреда за измерване, а него към електропреносната система. Много осцилоскопи имат повече от един чифт входни терминали. Ако ситуацията е такава, можете да използвате жаковете, които са означени като канал 1 или channel 1. Използвайте бутона на уреда, за да го включите.

Избор на мащаба

В момента, в който включите уреда, трябва да настроите дисплея така, че да показва ръбовете на вълната и цялата времева рамка. Скалата е отрязъкът от време, което е представено в хоризонталната част от координата система на дисплея. В случай, че изберете 1000 Hz (1 кHz) сигнал, цикълът ще се повтаря 1000 пъти в секунда. За да видите пълен цикъл на сигнала, ще трябва да настроите осцилоскопа така, че да покаже най-малко една милисекунда от данните.

Графиката на осцилоскопите е двуизмерна. Единият параметър е времето, а другият напрежението. След като настроите времевата рамка, за която искате да видите вълната, трябва да съобразите и напрежението. Изберете диапазона на уреда за измерване така, че да съвпада с входния сигнал. Обхватът трябва да се съобрази с минималните и максималните напрежения, които уредът може да покаже. За сигнал, който варира между 1 и -1 волта, ще трябва да се определи обхвата на най-малко 1 волт.

Задайте праг на уреда. Осцилоскопите трябва да получат сигнал, който е по-висок от праговата стойност, преди да се започне с извеждане на сигнала. За 1-волтов сигнал може да се зададе праг на канала от 1 до 1/2 волт.

Наблюдение на сигнала

Погледнете дисплея, за да видите дали настройките са правилни. Точката на осцилоскопите се измества в посока нагоре или надолу по модел, наподобяващ синусоида. Минималните и максималните височини на сигнала показват диапазона на напрежение. Освен това се измерва времевата рамка, за която настъпват промените във вълната. Сигналът трябва да повтори този модел.

Осцилоскопите са сложни уреди, които изискват познания. Всеки, който иска да прави измервания с този уред, трябва да има определени познания за основната физика. На първо място трябва да сте наясно, че трябва да знаете мерните единици, които уредът използва. Изграждането на двуизмерната графика се прави благодарение на напрежението на вълната и времевата рамка, която тя използва. Напрежението се измерва във волтове, латинското им изображение изглежда така „V”. Времевата рамка на осцилоскопите се задава в секунди, а понякога и в милисекунди. Отношението на двете физични величини дава честотата на вълната. Това е физична величина, която се измерва в мерната единица херц. Нейното латинско изображение изглежда така „Hz”.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment