Федерацията на научно-техническите съюзи

Иницииране и провеждане на общофедеративни научнотехнически прояви и организиране на издателска и информационна дейност. Научно-техническите активности, провеждани от националните сдружения на НТС, заемат приоритетно място при осъществяване на идеалните цели на Федерацията. Тематиката им е актуална и свързана с реалните проблеми на национално и отраслово равнище, а участието на НТС като съорганизатор на събитията на регионалните структури се налага като трайна и позитивна тенденция. През отчетния период усилията на ФНТС са насочени към създаване на организационни, финансови и нормативни предпоставки за ефективно участие на организацията и нейните сдружения в проектна и иновационна дейност. Ръководството полага усилия за включване на Федерацията в консултантска дейност и изготвяне и управление на изпълнението на проекти по различни програми. ФНТС е инициатор на общофедеративни научно-технически прояви по различни интердисциплинарни теми. Комисията за работа с младежта към УС и Съюзът на европейските млади инженери (СЕМИБ) организират през миналата година XII-та Национална младежка научнопрактическа конференция в областта на инженерните, икономическите, аграрните науки и стопанското управление. За стимулиране на иновационната дейност сред инженерите в страната се провежда и ежегодният Национален конкурс за наградите на ФНТС – „Инженер на годината” и „Млад инженер на годината”. Активно е участието на ФНТС и в организирането на големи научнотехнически изяви с национално значение, като инженерния форум, организиран съвместно с Отделението за инженерни науки към БАН.  ФНТС участва и в номинирането и присъждането от БАН на академични звания в областта на инженерните, икономическите и аграрните науки. Ръководството продължава да полага усилия за укрепване и разширяване на връзките с БАН и техническите университети. През отчетния период издателската дейност на ФНТС също се развива успешно. Обогатено и актуализирано е съдържанието на вестник „Наука и общество”, който значително подобри нивото на списване, компетентност и визия. Забележимо е и подобряването на съдържанието и дизайна на електронния сайт на ФНТС.

Професионално обучение и квалификационна дейност

Това изисква много по-тесни контакти с работодателски организации и по-голяма информираност и компетентност на работещите в ЦПО. Промени се и средата за предлагане на квалификационни услуги, като акцентът пада основно върху Оперативна програма “Човешки ресурси” за обучение на заети и безработни. Активна е работата и по програма „Развитие”, ориентирана предимно към повишаване на квалификацията на безработни лица. Резултатите от проведените обучения по европейски програми и проекти са много добри – 129 курса с 1660 участника. През отчетния период са проведени и редица курсове по заявки на фирми, на големи търговски вериги и частни лица. За първи път през миналата година е въведена нова форма на дистанционното и смесеното обучение.
ФНТС разработва предложение за бъдещето на професионалното обучение в България, което е изпратено в МОН, съпроводено със становище по Проекта за промяна на закона за професионално образование и обучение.
Международна дейност

Федерацията участва в редица важни международни форуми. Нейни представители участваха в работата на годишната асамблея на FEANI в Скопие, проведена през октомври 2013 г., на която FEANI утвърди стратегическия си план за периода до 2017 г.

Финансова дейност и състояние

Приходите в бюджета на ФНТС за 2013 г. достигат 1 183 360 лв., от които от наеми 866 500 лв. или 73%. Приходите от квалификационна дейност са 105 000 лв. Неизпълнение на бюджета в раздел „Приходи” има в частта членски внос. За миналата година има 42 500 лв. други приходи, които включват например спечелено дело в Свиленград, реклама, работа като подизпълнител на проекти и други. Закупени са нови компютри, софтуер и платформа за дистанционно обучение. Осигурен е WiFi по залите, подменена е техниката в зали 3 и 4. Закупен е също нов софтуер за водене на счетоводството на Федерацията.

Организационна дейност

В планирането и организирането на цялостната дейност има натрупан значителен професионален опит както в звената на Федерацията, така и в тези на сдруженията – факт, който оказва своето положително влияние в съвместната им работа. Взаимодействието на ФНТС с ННТС се базира на конкретни правила, което създава условия за ефективна работа.
Управителният съвет и Изпълнителното бюро на Федерацията изпълняват отговорно през отчетния период своите ръководни и организаторски функции и задължения, като дейността им се оценява като планомерна, интензивна и ефективна. Във работата на Федерацията има и слабости, които в определени области се задълбочават. Някои от основните проблеми във ФНТС и нейните сдружения са тенденциите към капсулиране, сепаратизъм и незаинтересованост на част от сдруженията да работят за реализирането на общофедеративните цели и задачи. Наблюдава се липса на желание у ръководствата на някои местни структури за привличане на нови индивидуални членове и работа с тях. Няма воля и практически действия за обновление и подмладяване на ръководните им органи. Посочените слабости са сред основните причини за незадоволително организационно състояние и формална дейност на част от сдруженията. Ключово значение придобиват две думи – реформиране и контрол, завърши изложението си проф. Ячев. Реформирането, подчерта той, трябва да се търси в две посоки – широко отваряне на ФНТС към обществото и неговите проблеми и промени в самата организация. Процесът е труден, болезнен и продължителен, каза председателят, като изтъкна, че за неговия успех са нужни желание и воля за промяна, мобилизиране на усилията и проява на висока лична отговорност от членовете. Отчетният доклад предизвика коментари от страна на делегатите, които изразиха мнения и направиха предложения за подобряване на дейността на организацията. Едно от предложенията– това на инж. Симеон Захариев, председател на териториалната организация в  Управителният съвет се ангажира от името на Общото събрание да внесе в Народното събрание искане за промяна в закона. След обсъжданията отчетният доклад бе приет с мнозинство от делегатите. Събранието приключи с избор на Контролен съвет. В състава му бяха включени проф. д.ик.н. Асен Конарев, Пловдив, инж. Недялко Вичев, Варна, и инж. д-р Кремена Деделянова, София.

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment