Дидактични игри

Дидактичните игри са игри с правила, в които преобладава познавателната дейност. Създава се самостоятелен познавателен интерес. Разрешават се интелектуални задачи. Използва се определен материал, решават се игрови задачи. Дидактичните игри са ефикасно средство за преодоляване на говорни недостатъци у децата. Изграждат се говорни контакти, които са удобна форма за постигане на логопедични цели. В корекционната работа те се използват за създаване и затвърдяване на правилни говорни умения и навици, за развитие на лексикалната, граматическата и темпоинтонационалната страна на говора.

В дидактичните игри познавателното съдържание се усложнява, активизира се речевата дейност. Това позволява те да се използват успешно във всички етапи на корекционно-възпитателната работа – от изговарянето на отделни думи до овладяване на правилен говор. Техният характер допринася за активизира на вниманието и предизвикване на интерес у децата. Това улеснява логопеда в неговата работа със заекващи деца, които се съсредоточават трудно.

Дидактичният материал спомага за развитие на умствената дейност, за придобиване на говорни умения и навици, които са важна предпоставка за адаптация на заекващото дете към колективни форми на общуване.

Игрите трябва да са разнообразни и добре подбрани, съобразени с речевите възможности на децата с цел постигане на логопедичен и възпитателен ефект. Много леките и много трудни игри не довеждат до достигане на целта. Трябва да бъдат дозирани прецизно. Извършването на едни и същи движения уморяват децата, движенията им стават неточни, бързи, нервни и се появява спазматичен говор. Тогава се налага смяна с отморяваща игра. Важен фактор за осъществяване на целите на логопеда е темпът, който трябва да отговаря на игровото действие. В етапа на изговаряне на думи и фрази се избират игри със забавен темп, необходим за затвърдяване на забавена реч.

В зависимост от логопедичните цели могат да се внасят допълнителни правила. Например при игрите за развитие на речевото дишане, след постигане на целта логопедът може да внесе нови правила с цел да скъси или удължи времетраенето на етапите на вдишване и издишване.

Логопедични кабинети Бърборино – град Пловдив – logopedplovdiv.com

Директория за статии Blogomania.org
Add a comment